Agriluchtfoto Groep Nederland
Privacyverklaring

Privacyverklaring & Disclaimer

Agriluchtfoto, gevestigd en kantoorhoudende te (8061 GR) HASSELT (OV) aan de Nieuwstraat 30, (hierna: 'Agriluchtfoto'), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. R. (Ronald) de Vreede is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Agriluchtfoto, te bereiken via e-mail: privacy@agriluchtfoto.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Agriluchtfoto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@agriluchtfoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Agriluchtfoto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Agriluchtfoto verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Agriluchtfoto neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Agriluchtfoto) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Agriluchtfoto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard (vanaf het laatst goedgekeurde belastingjaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Agriluchtfoto verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Agriluchtfoto blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Bij het bezoeken van deze website zullen zonder je toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld, tenzij je deze zelf, doelbewust, aan ons hebt verstrekt. U kunt dus onze website anoniem bezoeken. Agriluchtfoto maakt op deze website geen gebruik van analytische, technische of tracking cookies. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Overig / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat Agriluchtfoto niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen (bijvoorbeeld diensten en plugins van diverse Social Media Kanalen) worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agriluchtfoto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@agriluchtfoto.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Agriluchtfoto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Agriluchtfoto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: privacy@agriluchtfoto.nl

Disclaimer

De vorm en inhoud van Agriluchtfoto is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van Agriluchtfoto niet werken of de gegevens op deze site onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is Agriluchtfoto hiervoor niet aansprakelijk. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie. Daarnaast treft u op deze website van Agriluchtfoto een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat Agriluchtfoto deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke en wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. Agriluchtfoto is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van deze website.

Wijzigingen

De tekst van deze Privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet-, en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze e-mailen naar privacy@agriluchtfoto.nl of sturen naar Agriluchtfoto, Nieuwstraat 30, 8061 GR HASSELT (OV).

Hasselt, april 2018

Agriluchtfoto Groep Nederland